سامانه مدیریت پیمانکاران شرکت توزیع نیرو برق استان خراسان جنوبی

لیست پیمانکاران
ردیف کد - رتبه      نام شرکت تلفن امتیاز شهر انقضاء کار مجاز حجم مجاز کار آزاد حجم آزاد
1 P36 - 5 مهتاب گستر بیرجند 09151614033 95 بیرجند 1400/10/04 24 25000 4 18852
2 P40 - 5 توان برق بیرجند 09151614522 90 بیرجند 1401/05/09 11 9000 1 5584
3 P43 - 5 ستاره شب کویر 09155615394 80 بیرجند 1400/03/31 4 7500 0 6192
4 P44 - 5 برق وصنعت رایان قاین 09155615228 78 قاین 1399/09/08 5 6000 11 4603
5 P46 - 5 پویش توان توزیع پارس 09155614622 91 قاین 1399/11/20 2 14000 13 21302
6 P51 - 5 خدمات برق والکترونیک تون نیروی فردوس 09151342024 80 فردوس 1399/07/17 0 2000 10 28375
7 P52 - 5 کویرنیروبیرجند 09151612098 78 بیرجند 1395/09/29 0 6000 8 7730
8 P53 - 5 بهین پشتیبان قهستان 09155611531 85 قاین 1398/10/03 6 9000 12 19074
9 P54 - 5 تهويه گستر کوير بيرجند 09151613633 84 بیرجند 1399/08/08 1 9000 10 10166
10 P58 - 5 برون نیرو 09151342308 94 فردوس 1400/04/08 1 14000 14 29483
11 P62 - 5 پویاشرق یاران 09155344548 69 بشرویه 1398/02/15 1 3000 5 3260
12 P63 - 5 پیشگام الکتریک قهستان 09153628574 91 قاین 1400/05/11 0 14000 2 21182
13 P66 - 5 آبادگران برق شرق 09153625813 75 قاین 1399/02/01 1 3000 7 4872
14 P69 - 5 كنترل نيرواميدقاين 09151431093 72 قاین 1399/04/30 4 7500 6 1862
15 P73 - 5 توان افروز بیرجند 09155624394 88 بیرجند 1399/12/16 2 4000 0 3588
16 P76 - 5 مرو پویش 09153100273 65 قاین 1399/04/30 5 2000 5 2000
17 P81 - 5 افق نیروی قهستان 09155611489 65 قاین 1348/10/11 2 2000 2 2000
18 P82 - 5 توان گستران قهستان 09153610386 70 قاین 1348/10/11 3 3000 3 3000
19 P84 - 5 خدمات فنی تابان گستر بشرویه 09153350072 86 بشرویه 1402/05/09 8 9000 1 4666
20 P94 - 5 فراز شبکه بیرجند 09155617942 65 بیرجند 1396/05/27 2 2000 2 2000
21 P98 - 5 آريا توان خاوران 09153359424 81 بیرجند 1400/06/08 7 7500 0 5491
22 P99 - 5 نورآوران طلوع شرق 09153354868 87 فردوس 1400/07/12 5 9000 4 9170
23 P100 - 5 آريسا شرق مدرن گرايان 0915 65 بیرجند 1396/10/20 2 2000 2 2000
24 P104 - 5 نيرو گستر فردوس 09155344137 68 فردوس 1401/04/26 2 2000 1 1989
25 P105 - 0 شركت تعاوني بركت كوير طبس 09133551632 0 طبس 1395/09/13 0 0 0 0
26 P106 - 5 شرکت توان گستر نهبندان 09153634266 80 نهبندان 1400/04/28 5 7500 3 7254
27 P108 - 5 اتحاد تابلوی خراسان (بازنشستگان صنعت برق) 09155614923 73 بیرجند 1402/12/22 8 3000 0 2527
28 P109 - 5 توان طيف کوير 09151371325 70 بشرویه 1399/04/30 2 3000 2 3000
29 P110 - 5 روشنا انرژی بامداد اسلاميه 09153345484 80 بیرجند 1402/03/29 7 3000 0 792
30 P112 - 5 نيرو قدرت گلشن 09137490234 65 طبس 1348/10/11 2 2000 2 2000
31 P115 - 5 ارمغان نيروی قهستان 09155611489 65 قاین 1399/04/30 2 2000 2 2000
32 P116 - 5 توحيد نيروی اصحاب (رعد گستران افق مکران) 09156724614 65 بیرجند 1399/04/30 3 2000 1 1930
33 P117 - 5 رايان گستر طبس 09134503109 65 طبس 1397/02/13 2 2000 2 2000
34 P118 - 5 داژيار نيرو 09158215092 65 بیرجند 1399/05/12 2 2000 2 2000
35 P121 - 5 انتقال نيروی ولی عصر خراسان (عدم صلاحيت اجرای شبکه-منتقل شده به ليست سياه ) 09023352994 65 بشرویه 1398/06/15 4 2000 4 2000
36 P123 - 5 بهفروز انرژی پاسارگاد 09157939186 65 بیرجند 1399/11/21 2 2000 0 1940
37 P125 - 5 نيرو صنعت نسيم 09156005010 70 بیرجند 1402/11/03 4 3000 0 2625
38 P132 - 5 آرتا نيروی سپهر 09151603289 75 بیرجند 1403/09/13 2 2000 1 1866
39 P126 - 5 رعد آزمای تدبیر فردای خراسان 09153352697 65 بشرویه 1399/04/30 2 2000 1 2000
40 P127 - 3 اطلس افروز شرق 32219103 65 بیرجند 1398/12/28 1 2000 1 2000
41 P128 - 5 بهراد نيروی بزرگمهر شرق 09157251949 65 بیرجند 1400/09/26 2 2000 0 1013
42 P129 - 5 آريا ماد انرژی 056 65 بیرجند 1400/09/26 2 2300 0 38
43 P131 - 5 عمران تاوه توان شرق 09157267857 75 زيرکوه 1403/07/28 4 10000 4 10000
44 P133 - 5 مهندسان شريف قدرت ايرانيان 09158207730 65 بیرجند 1403/10/01 2 2000 2 2000
45 P134 - 5 رسا نيرو آريا گستران سناباد 09155446678 65 بیرجند 1403/11/17 2 2000 2 2000


گروه نرم افزاری راکـــ
RaakCMS.Com