سامانه مدیریت پیمانکاران شرکت توزیع نیرو برق استان خراسان جنوبی

لیست پیمانکاران
ردیف کد - رتبه      نام شرکت تلفن امتیاز شهر انقضاء کار مجاز حجم مجاز کار آزاد حجم آزاد
1 P36 - 5 مهتاب گستر بیرجند 09151614033 96 بیرجند 1404/10/04 25 25000 4 20223
2 P40 - 5 توان برق بیرجند 09151614522 92 بیرجند 1401/05/09 12 6000 3 4044
3 P43 - 5 ستاره شب کویر 09155615394 65 بیرجند 1400/11/01 4 2000 1 617
4 P44 - 5 برق وصنعت رایان قاین 09155615228 68 قاین 1400/09/20 3 3000 11 5252
5 P46 - 5 پویش توان توزیع پارس 09155614622 91 قاین 1400/10/10 7 14000 22 21787
6 P51 - 5 خدمات برق والکترونیک تون نیروی فردوس 09151342024 65 فردوس 1400/03/17 2 2000 12 28375
7 P53 - 5 بهین پشتیبان قهستان 09155611531 65 قاین 1400/10/05 2 2000 7 11864
8 P54 - 5 تهويه گستر کوير بيرجند 09151613633 65 بیرجند 1400/10/16 2 2000 10 2701
9 P58 - 5 برون نیرو 09151342308 94 فردوس 1400/07/08 7 14000 22 21874
10 P63 - 5 پیشگام الکتریک قهستان 09153628574 91 قاین 1404/07/06 0 14000 3 21211
11 P69 - 5 كنترل نيرواميدقاين 09151431093 65 قاین 1403/05/16 4 8000 1 2206
12 P73 - 5 ت ا ب 0915 65 بیرجند 1397/04/12 0 2000 -3 682
13 P84 - 5 خدمات فنی تابان گستر بشرویه 09153350072 85 بشرویه 1402/05/09 8 9000 0 8177
14 P98 - 5 آريا توان خاوران 09153359424 91 بیرجند 1400/10/30 9 14000 2 9443
15 P99 - 5 نورآوران طلوع شرق 09153354868 65 فردوس 1400/07/12 2 2000 2 2470
16 P104 - 5 نيرو گستر فردوس 09155344137 89 فردوس 1401/04/26 6 9000 3 8688
17 P106 - 5 شرکت توان گستر نهبندان 09153634266 65 نهبندان 1400/04/28 2 6000 0 5754
18 P108 - 5 اتحاد تابلوی خراسان (بازنشستگان صنعت برق) 09155614923 71 بیرجند 1402/12/22 7 3000 3 2813
19 P110 - 5 روشنا انرژی بامداد اسلاميه 09153345484 92 بیرجند 1402/03/29 8 14000 2 13409
20 P118 - 5 داژيار نيرو 09158215092 65 بیرجند 1403/09/18 2 2000 2 2000
21 P123 - 5 بهفروز انرژی پاسارگاد 09157939186 65 بیرجند 1403/09/09 4 2000 1 1824
22 P125 - 5 نيرو صنعت نسيم 09156005010 79 بیرجند 1402/11/03 5 6000 3 5885
23 P132 - 5 آرتا نيروی سپهر 09151603289 65 بیرجند 1403/09/13 3 2000 -1 1204
24 P126 - 5 رعد آزمای تدبیر فردای خراسان 09153352697 84 بشرویه 1402/04/17 5 7500 1 7340
25 P128 - 5 بهراد نيروی بزرگمهر شرق 09157251949 65 بیرجند 1400/09/26 2 2000 0 1088
26 P129 - 5 آريا ماد انرژی 056 65 بیرجند 1400/09/26 2 2300 0 38
27 P131 - 5 عمران تاوه توان شرق 09157267857 69 بیرجند 1403/07/28 2 10000 1 6166
28 P134 - 5 رسا نيرو آريا گستران سناباد 09155446678 65 بیرجند 1403/11/17 2 2000 1 2000
29 P135 - 5 کیهان کاوش نوین 09155616201 65 بیرجند 1403/12/27 2 2000 1 1600
30 P136 - 5 آداک افق تچرا 05632907301 65 سرایان 1403/12/06 2 2000 2 2000


گروه نرم افزاری راکـــ
RaakCMS.Com